Oficiální stránky autorky

 

Podmínky nákupu Sandy Brygan


https://sandybrygan.blloxo.com/ pro poskytování služeb prostřednictvím webového serveru a přidružených aplikací a on-line obchodu

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) webového serveru (dále jen „poskytovatel“ nebo „podnikatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem či prodejcem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „uživatel“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím přidružené aplikace serveru poskytovatele. Aplikace je poskytovatelem umístěna na webovém rozhraní on-line obchodu. Obchodní podmínky se nemusí vztahovat na případy, kdy osoba uživatele je podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti uživatele.

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. V rámci využívání webové stránky poskytovatel umožňuje vyhledávání, informace o elektronických publikacích, hodnocení elektronických publikací, prodej elektronických publikací, článků a dalších elektronických literárních děl a další služby (dále jen „služby poskytovatele“).

3. Dotazy a reklamace můžete zasílat na kontakt poskytovatele prostřednictvím uvedených kontaktů (odpovídáme v pracovní dny 8 – 16 hodin).

4. Služby webového rozhraní poskytovatele může využívat právnická nebo fyzická osoba, způsobilá ke všem právním úkonům a povinnostem. Osoba nezletilá výhradně pak pod dohledem svých zákonných zástupců a s jejich souhlasem.

5. Za službu se považuje zpřístupnění informací o elektronických publikacích, umožnění uživatelům vložení jejich vlastního příspěvku formou hodnocení či komentáře, umožnění objednávek elektronických publikací. Za tyto služby může poskytovatel nárokovat finanční odměnu. Nabízené služby, elektronický obsah webového serveru a podmínky poskytování služeb může poskytovatel kdykoliv pozměnit, přizpůsobit, odstranit, rozšířit bez předchozího upozornění uživatele a bez nároku uživatele na uplatnění jakékoliv případně vzniklé škody uživateli.

6. Znění těchto podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Pro plné využívání služeb webových stránek se uživatel musí zaregistrovat.

2. Při registraci na webové stránce a při využívání služeb poskytovatele je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při používání aplikací jsou poskytovatelem považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Poskytovatel nebere zodpovědnost ani za zapomenutí těchto údajů.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití účtu uživatele.

5. Uživatel může použít své uživatelské jméno a heslo pro registraci omezeného počtu zařízení. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím aplikací třetích stran. Ze svého uživatelského rozhraní v aplikaci může uživatel využívat služeb poskytovatele či propojených třetích stran (dále jen „uživatelský účet“).

6. Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu v aplikaci, a to zejména v případě, kdy uživatel neumožní aplikaci během požadované doby spojení se serverem, a to bez náhrady. Opětovný přístup získá aplikace k uživatelskému účtu až v případě, kdy uživatel opětovně zadá své uživatelské jméno a heslo a toto bude ověřené s jeho registrací. Poskytovatel může dočasně či trvale omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu a to i v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek a jejich doplňků), a to bez náhrady.

7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu webových stránek a přidružených aplikací třetích stran.

8. Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

 

3. ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

1. Uživatel bere na vědomí, že elektronické publikace jsou chráněny autorským zákonem, i bez náležitého zabezpečení proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že tyto publikace nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných elektronických publikací. Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout, vůči všem poškozeným osobám (tj., poskytovatel).

2. Uživatel si je vědom toho, že elektronické publikace lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb. Technické zařízení, zejména tzv. chytrý mobilní telefon, tablet, phablet, přenosný nebo nepřenosný počítač a další, musí být dostatečně technicky způsobilý provozu a pro některé procesy je vyžadováno dostatečné a stabilní připojení k internetové síti. Za úspěšný přenos a zachování čitelnosti či kvality při stahování zakoupených elektronických publikací poskytovatel nezodpovídá.

3. Uživatel může vybrané / zakoupené elektronické publikace číst bez použití webových stránek. Tuto možnost může uživatel používat až po úspěšném plnění podmínek pro nákup elektronického zboží od poskytovatele. Toto elektronické zboží může být v tomto případě chráněno tzv. sociálním DRM, kdy každá kopie zboží (elektronické publikace), které si uživatel nechá distribuovat prodejcem umožněným způsobem, je unikátní a označeno viditelnými i skrytými identifikačními znaky, jež následně umožní uživatele identifikovat.

4. Jestliže uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení, nebo nevyužije časového limitu pro dostupnost stažení zakoupeného elektronického díla, poskytovatel nezodpovídá za nemožnost stažení díla a na vznesené reklamace nebude brán zřetel.

5. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet, pokud uživatel poruší své závazky vůči poskytovateli, zejména závazek elektronické publikace nemodifikovat, nezneužít, nešířit, a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany elektronických publikací. Jestliže dojde k takovému zrušení uživatelského účtu, ztratí uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Webové stránky obsahují seznam elektronických knih k dalšímu využití v souladu s těmito podmínkami, a to včetně uvedení ceny elektronické publikace, popř. i jiné nabízené služby. Ceny služeb nabízených elektronických publikací mohou být uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

2. Veškerá prezentace elektronických knih nabízených poskytovatelem k využívání umístěných na webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Smlouva o poskytování služeb vzniká mezi uživatelem a poskytovatelem registrací.

4. Uživatel si může objednat elektronické publikace kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“ a postupovat dle náležitých instrukcí aplikace, která ho provede pokladnou nastavenou konkrétním prodejcem. Uživateli je umožněno provádět platby pomocí platební brány PayPal. Uživatel se musí za tímto účelem registrovat v obchodě poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověření registrace, kdykoliv si ji vyžádat znovu. Tlačítko „přidat do košíku“ umožňuje nákup více položek elektronického zboží najednou. Kliknutím na toto tlačítko uživatel přidá elektronické zboží do svého elektronického košíku na webových stránkách, nikoliv učiní objednávku.

5. Při objednávání elektronického zboží poskytovatel pracuje s údaji uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou poskytovatelem považovány za správné a uživatel za jejich správnost zodpovídá.

6. Nabídka využívání služeb elektronických publikací a jejich ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v obsahu webových stránek. Cena publikace se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku.

7. Všechny dostupné platební nástroje Poskytovatel používá pomocí dalších finančních institucí, partnerů, kteří zprostředkovávají platební transakce, ať už jde o poskytovatele platebních služeb, banky, mobilní operátory apod. Poskytovatel či prodejce zakoupené elektronické publikace a další zakoupené e-zboží či služby zpřístupní až tehdy, kdy je o realizaci a průběhu platby informován těmito partnery, což je obvykle online, okamžitě po připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

11. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat prostřednictvím dostupných kontaktů (po-pá 08 – 16h) či na Prodejce prostřednictvím dostupných kontaktů konkrétního prodejce.

 

5. KREDITY, DÁRKOVÉ A SLEVOVÉ POUKAZY

1. Uživateli může být umožněno, aby prostřednictvím svého uživatelského účtu na webové stránce nakoupil či jinak získal dárkové a slevové poukazy či kredity v různé finanční hodnotě (dále jen „kredit“).

2. Kredit je považován za zboží nabízené poskytovatelem na webové stránce a k jeho koupi či získání dochází způsobem dle čl. 4. těchto obchodních podmínek na základě smlouvy o poskytování služeb, dále pak uvítací Kredit, Dárkový či slevový poukaz, popř. kredit za odměnu ze strany poskytovatele, je považován za zboží a výhody/odměny.

3. Dodání kreditu proběhne uživatelovým zakoupením či dle volby a podmínek poskytovatele, zpravidla po úspěšném nákupu ze strany uživatele na webové stránce, a to zasláním kreditu do e-peněženky uživatele. Dárkové a slevové poukazy mohou být také zaslány na e-mailovou adresu uživatele. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nedoručení poukazu v důsledku uvedení nesprávné emailové adresy či nemožnost zobrazení / stažení souboru v důsledku softwarového vybavení uživatele.

4. Poukaz či kredit opravňuje jeho držitele ke zvýhodněnému dalšímu nákupu čehokoli z nabídky poskytovatele s výjimkou jiných kreditů, a to do výše hodnoty poukazu či kreditu a po dobu uvedené platnosti poukazu. Po uplynutí doby platnosti Dárkového či slevového poukazu nelze již takovýto poukaz použít k nákupu.

5. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo odcizení poukazu či kreditu.

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Služby poskytované poskytovatelem mohou být využívané jen k zákonným účelům. Veškerá činnost, která je vykonávána v rozporu s legislativou Chorvatské republiky, je zakázaná. V případě zjištění jakýchkoliv závad je uživatel povinen ihned informovat poskytovatele.

2. Uživatel není oprávněn podnikat jakékoliv kroky, které by mohly mít negativní dopad na provoz webových stránek, aplikace nebo serveru.

3. Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu a elektronických knih, měnit, upravovat či jinak zasahovat do webu nebo elektronických publikací či obsahu webových stránek.

5. Uživatel si je vědom, že nemůže šířit získané publikace, a pokud je rozšíří, je zodpovědný za škodu a může po něm být vymáhána náhrada způsobené škody.

6. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s poskytovatelem. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele . Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele či poskytovatele. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jak poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany poskytovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu, respektive možnost stažení elektronických souborů přímo do uživatelského zařízení či účtu a zařízení třetích stran, tedy obratem po připsání příslušné platby, bez nároku na odstoupení.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit anebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

2.Registrací uživatel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele v jejich plném a aktuálním znění.